POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisów ordea.pl, startsoft.pl, (dalej: „Serwisy” lub „Serwis”) i aplikacji mobilnych Ordea, StartEdu, StartBiuro, StartKantyna (dalej: „Aplikacje” lub „Aplikacja”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest STARTSOFT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy
  ul. Renesansowej 7b, 01-905 Warszawa (dalej: „Administrator” lub „STARTSOFT”). Kontakt
  z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e‑mail: biuro@startsoft.pl i numeru telefonu: 785 035 081.

  Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
  • odo@startsoft.pl w przypadku użytkowników korzystających z serwisu startsoft.pl,
  • odo@ordea.pl w przypadku użytkowników korzystających z systemu składania zamówień online ORDEA,
  • odo@startedu.pl w przypadku użytkowników korzystających z Aplikacji StartEdu,
  • odo@startbiuro.pl w przypadku użytkowników korzystających z Aplikacji StartBiuro,
  • odo@startkantyna.pl w przypadku użytkowników korzystających z Aplikacji StartKantyna.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. W trakcie wizyty w Serwisach i Aplikacjach prowadzonych przez Administratora dochodzi do gromadzenia:
 4. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej „Polityki prywatności”.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • niezalogowanych użytkowników korzystających z Serwisów i Aplikacji prowadzonych przez STARTSOFT oraz usług, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, formularz ofertowy, wybór produktu lub usługi dostępnej w ramach prezentowanej oferty, dostęp do informacji i treści niewymagających założenia indywidualnego konta);
  • zalogowanych użytkowników Serwisów i Aplikacji, którzy posiadają indywidualne Konto Odbiorcy.
 3. Administrator nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkowników Serwisów i Aplikacji do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisów i Aplikacji mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych;
  • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym;
  • kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”).
 6. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisów i Aplikacji każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych);
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe);
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych do innego administratora;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

   – na zasadach określonych w RODO.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 8. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika Serwisów i Aplikacji. Administrator może również przetwarzać:
  • dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisów i Aplikacji podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności;
  • dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. dane pracowników kontrahenta korzystających
   z produktów i usług STARTSOFT, służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu
   w celu realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy);
  • dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących ze STARTSOFT, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody;
  • dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa,
  w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).

Jeżeli w ramach prowadzonej komunikacji, przekazują Państwo informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia w celu zamówienia właściwej diety), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji zapytania lub obsługi zgłoszenia, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie;
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. FORMULARZE KONTAKTOWE I OFERTOWE

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe użytkowników korzystających z dostępnych
  w Serwisach i Aplikacjach formularzy, a w szczególności:
  • nazwa podmiotu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • adres IP,
  • inne dane przekazane przez Państwa za pośrednictwem wybranego formularza.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem dostępnych formularzy, wyłącznie w zakresie niezbędnym:
  • do obsługi zgłoszeń, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy kontaktowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
  • do nawiązania kontaktu oraz przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty na produkty i usługi STARTSOFT, w tym rozwiązania IT wspierające zarządzanie organizacją produkcji, zamówień i rozliczeń posiłków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”); Przekazując nam informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje
   o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”);
  • weryfikacji jakości usług świadczonych w związku z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego;
  • czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji usługi;
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 2. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzach dostępnych w Serwisach i Aplikacjach STARTSOFT jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, właściwej obsługi zgłoszenia, przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty oraz przyjęcia zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, realizacji zapytania lub przedstawienia oferty.

III. C. KONTO ODBIORCY

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  • zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: „uśude”), w tym rejestracji i prowadzenia indywidualnego Konta Odbiorcy w Aplikacjach Administratora (dalej: „Konto Odbiorcy”) oraz umożliwienia korzystania z usług i funkcjonalności dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – „wykonanie umowy”);
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”). Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  • weryfikacji jakości usług świadczonych w związku z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
  • marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym do rejestracji i prowadzenia Konta Odbiorcy, a w szczególności:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • adres IP,
  • oraz inne dane przekazane przez użytkownika w ramach korzystania z dostępnych usług.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji umowy;
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
  • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji i prowadzenia Konta Odbiorcy. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.

III. D. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym umożliwienie korzystania z poszczególnych usług oraz funkcjonalności Serwisów i Aplikacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – „wykonanie umowy”);
  • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży i świadczenia usług w zakresie kompleksowej organizacji wyżywienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – „wykonanie umowy”);
  • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – „obowiązek prawny”);
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  • weryfikacja jakości usług świadczonych w związku z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”),
  • marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisów i Aplikacji niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numeru telefonu,
  • adres dostarczenia zamówienia,
  • dane do faktury VAT,
  • adres IP.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji umowy;
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
  • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 4. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia
  i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia
  oraz wykonania umowy sprzedaży i świadczenia usług w zakresie kompleksowej organizacji wyżywienia.

III. E. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  • prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu – np. w przypadku przesyłania dodatkowych materiałów marketingowych, zaproszeń na wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);
  • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
   i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”); 
  • personalizacji treści marketingowych, tj. przygotowania i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”)

– z uwzględnieniem przepisów uśude oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu;
  • czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (adresu e-mail, numeru telefonu).
 1. Odbiorca komunikacji marketingowej może zrezygnować z jej otrzymywania w każdej chwili,
  bez ponoszenia negatywnych konsekwencji, poprzez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
 3. Administrator może także udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim współpracującym z STARTSOFT w celu realizacji przez te podmioty własnych działań marketingowych. Udostępnienie danych możliwe będzie wyłącznie na podstawie Państwa odrębnej zgody na przetwarzanie danych w takim celu. Wskazany w treści zgody na udostępnienie danych partner STARTSOFT stanie się wówczas niezależnym administratorem przekazanych na tej podstawie danych osobowych.

III. F. FACEBOOK

 1. STARTSOFT jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
  z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited),, którzy odwiedzają stronę firmową Administratora dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/startsoftpolska/ (dalej: „Fanpage”). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy
   i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego
   z produktów i usług firmy Meta,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub
   w celu realizacji prośby o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:
  • regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
  • „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/policy) lub
  • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), STARTSOFT oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,
  • w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 1. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. G. LINKEDIN

 1. STARTSOFT jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów
  i usług oferowanych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą: Wilton Place,
  Dublin 2, Irlandia (dalej: „LinkedIn”), którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.linkedin.com/company/startsoft-polska/ (dalej: „Strona Firmowa”). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie
   w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
   i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedInie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową,
   w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia)
   w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby
   o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:
  • regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz
  • „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub
  • przepisów prawa

   – oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) –
  w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), STARTSOFT oraz LinkedIn są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,
  • w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn
  o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).
 2. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

III. H. YOUTUBE

 1. STARTSOFT jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów
  i usług oferowanych przez Google Ireland Limited z siedzibą: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: „Google”) w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.youtube.com/@startedu3727 (dalej: Kanał Firmowy). Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”),
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych
   o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
  • regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
  • „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
  • przepisów prawa

   – oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług YouTube do państw spoza EOG (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) –
  w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), STARTSOFT oraz Google są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).
 2. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: data-protection-office@google.com.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisów i Aplikacji prowadzonych przez STARTSOFT wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas wizyty w danym Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisami i Aplikacjami.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisów
  i Aplikacji oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisów
  i Aplikacji przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisów i Aplikacji oraz analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisami i Aplikacjami oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwisy i Aplikacje STARTSOFT wykorzystują do swego działania pliki cookies. Zasady korzystania
  z plików cookies zostały opisane w „Polityce cookies”.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy serwisów STARTSOFT
  (tj. ordea.pl, startsoft.pl) oraz aplikacji mobilnych (tj. Ordea, StartEdu, StartBiuro, StartKantyna).
 2. W Serwisach i Aplikacjach mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich, w szczególności usługodawców, partnerów handlowych STARTSOFT i innych podmiotów współpracujących z Administratorem, a także do stron serwisów społecznościowych (np. Facebook, YouTube, LinkedIn). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, który odwiedza inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
  w szczególności w przypadku:
  • rozwoju technologii,
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju Serwisów, w tym wdrożenia nowych funkcjonalności.
 4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników
 5. w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail do osób posiadających aktywne Konto Odbiorcy.
 6. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 25.05.2023 r.
LOGOWANIE DO APLIKACJI Instrukcja pobrania aplikacji Instrukcja pobrania aplikacji

Skontaktuj się z nami

Tworzymy doświadczony zespół zawsze gotowy do pomocy.
Posiadamy proste zasady współpracy.

Poznaj inne aplikacje: startbiuro  startkantyna